Gedragscode Stichting de Toverboom

Stichting de Toverboom vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers/stagiaires die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk kan plaats vinden. Daarom hebben wij als Stichting de Toverboom voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, als vrijwilliger, stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen.

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en  niet tegen de gedragscodes in zult handelen

 1. De medewerker is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Zo zorgt de

  medewerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de jongere zich veilig en gerespecteerd voelt.

 2. De medewerker verschijnt nuchter en zonder invloed van verdovende middelen op locatie.

 3. De medewerker onthoudt zich ervan het kind/de jongere te bejegenen op een wijze die het

  kind/de jongere in zijn waardigheid aantast.

 4. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van het kind/de jongere dan functioneel noodzakelijk is.

 5. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het

  kind/de jongere. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en het kind/de jongere tot 18 jaar

  zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik

 6. De medewerker mag het kind/de jongere niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting

  als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

 7. De medewerker zal tijdens kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met het

  kind/de jongere en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer.

 8. De medewerker heeft de plicht het kind/de jongere naar vermogen te beschermen tegen elke vorm van

  ongelijkwaardige behandeling, geweld en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen

  die bij het kind/de jongere is betrokken, wordt nageleefd.

 9. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens

  van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur.

 10. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen

  ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig

  daarover in contact te treden met het bestuur. Overtreding van deze code leidt tot directe schorsing van zijn werkzaamheden

  en leidt tot de tucht of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren zal Stichting de Toverboom te allen tijde de politie en opleidingsinstituut inschakelen.