De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Stichting de Toverboom. Het is niet toegestaan om deze website of de inhoud daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting de Toverboom.
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stichting de Toverboom.
Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Deze website wordt met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten
ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Stichting de Toverboom
uit voort. Stichting de Toverboom aanvaardt geen enkele vorm van
aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de
websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.
Stichting de Toverboom is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting de Toverboom mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt
en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,
magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.